Regulamin

Regulamin centrum zaawansowanej fizjoterapii TACTUM  SANITAS

 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy zgłosić się do rejestracji w celu dopełnienia wszystkich formalności związanych z wizytą.
 2. Terminy kolejnych wizyt należy ustalać w rejestracji.
 3. Wizyty należy odwoływać telefonicznie, nie później niż 2 dni przed zaplanowanym terminem. W przypadku niestosowania się do zasady, przed kolejnymi zajęciami konieczne będzie wpłacenie zadatku.
 4. Notoryczne niezjawianie się na wizytach, bez wcześniejszego poinformowania, może skutkować wykreśleniem z listy pacjentów.
 5. Maksymalny czas spóźnienia na wizytę bez wcześniejszego poinformowania telefonicznego to 15 minut. Zajęcia nie będą przedłużane ze względu na spóźnienie.
 6. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie pacjenta.
 7. W salach terapeutycznych terapeuci oraz uczestnicy terapii są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad BHP.
 8. Przebywanie w sali terapeutycznej jest dozwolone tylko i wyłącznie w obecności osoby przeprowadzającej zajęcia.
 9. Uczestnicy terapii nie mogą samodzielnie korzystać ze sprzętu znajdującego się w sali; korzystają z niego tylko zgodnie z zaleceniami terapeuty i zgodnie z przeznaczeniem.
 10. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć. W uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 11. Terapia trwa 50 minut.
 12. Uczestnicy terapii biorą udział w zajęciach w obuwiu zmiennym lub boso oraz w wygodnym stroju, który nie ogranicza ruchów.
 13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zdjąć łańcuszki, bransoletki, pierścionki, zegarki itp.
 14. W sali terapeutycznej nie można spożywać posiłków i pić napojów.
 15. W przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych lub złego samopoczucia należy niezwłocznie poinformować o tym terapeutę.
 16. Na zajęcia przyjmowane są osoby zdrowe. Terapeuta może odmówić przyjęcia pacjenta w złym stanie zdrowia. Ponoszona jest wówczas normalna opłata.
 17. Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nim pozostawione.
 18. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie, po zakończeniu zajęć.
 19. Za bezpieczeństwo uczestników terapii na sali odpowiedzialna jest osoba przeprowadzająca zajęcia.
 20. Wizyty w Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas są płatne według cennika.
 21. Płatności za wizytę przelewem należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby najpóźniej w dniu kolejnej wizyty widniała na rachunku Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas.
 22. Diagnozy, zaświadczenia i tym podobne należy odebrać w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o możliwości odbioru.
 23. Faktury za zajęcia/usługi wystawiane są ostatniego dnia miesiąca. Należy je odebrać w ciągu 30 dni.