Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Wskazania

 • autyzm
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • wady wymowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Cele terapii

 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Podczas terapii wykorzystywane są profesjonalne programy multimedialne

 • Logopedia– program powstały z myślą o wsparciu terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Mówiące obrazki – logopedyczne gry i zabawy, które kształcą umiejętność rozróżniania dźwięków, stanowiącą podstawę dla rozwoju mowy, program szczególnie pomocny w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu i rozwoju języka
 • Logo gry – program pozwalający ćwiczyć rytmikę mowy, modulację głosu i intonację oraz wydłużanie fazy wydechowej
 • Zabawy słowem cz. 1 i cz. 2 ¬– program wspierający podnoszenie sprawności językowej
 • Obrazkowy słownik tematyczny – multimedialny zbiór „leksykografii dla dzieci”, zawierający pogrupowany zbiór filmów wykorzystujących język migowy, daktylografię oraz symultaniczną transkrypcję nagrań audio
 • Wspomaganie rozwoju – seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Inne programy multimedialne – uatrakcyjniające żmudną naukę mowy, zachęcające dziecko do wydawania dźwięków, pobudzające do mówienia
  W wykonywaniu wielokrotnie powtarzających się czynności bardzo ważna jest motywacja dziecka, jego niesłabnące zainteresowanie, aktywność na zajęciach oraz stała gotowość do współdziałania. Te wszystkie cele można osiągnąć dzięki wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania. Dziecko pracuje znacznie chętniej przy komputerze, gdyż kojarzy terapię głównie z zabawą.